Naši projekti

Da bi naši kmetje pridelovali boljšo hrano, da bi se bolje prilagodili na podnebne spremembe, da bi tudi mi bolje načrtovali in usklajevali pridelavo naših kmetov, se prijavljamo na različne razpise, kjer skupaj s partnerji uresničujemo te cilje.

 

_____________________________________________________________

Lokalno in okusno

Ukrep Sodelovanje 16.4 (Vzpostavitev lokalnih trgov)
Višina financiranje projekta: 47.498,75€
Trajanje projetka: 2019 – 2021

Namen projekta je razvoj sodelovanja kmetijskih gospodarstev, članov partnerstva, in vodilnega partnerja (Čarna d.o.o.) tako da bosta odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu bolje načrtovana.

Ob tem bo  partner izvajal primerne  promocijske dejavnosti; s projektom bomo izpostavili tiste pridelke, ki na določenem območju uspevajo še posebej dobro oziroma so še posebej okusni. S tem bo dvigal vrednost lokalno pridelanih proizvodov z znanim poreklom.

Cilji projekta:

 • dvigniti delež lokalno pridelane hrane skozi vse leto,
 • razširiti nabor lokalnih ekoloških pridelkov ter
 • še izboljšati okusnost lokalno pridelane ekoloških pridelkov z načrtnim izborom primernih sort ter primernim skladiščenjem

Projekt se osredotoča na tiste končne potrošnike, ki cenijo okusno hrano, ter na tiste, ki že prepoznavajo prednosti ekološke hrane (znotraj te še posebej družine z otroki). V projektu bomo tako združili poudarjali lokalno pridelane ekološke hrane, kot so varnost, okusnost, okoljsko sprejemljivo – tako lokalno kot globalno ter tako nagovorili predvsem ti dve skupini.

Predvidene aktivnosti so:

 • vodenje in koordinacija projekta
 • priprava analize trga in načrta trženja proizvodov
 • priprava, organizacija oziroma izvedba usposabljanja o zagotavljanju kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov
 • zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov
 • organizacija odkupa in prodaje proizvodov
 • promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta

Preko spletne strani zeleni-zabojcek.si in trgovine, ki je del  te strani, omogočamo preprosto naročanje eko hrane na dom; del teh naročil je tudi rednih, abonentskih, kjer naročniki v veliki meri prepustijo izbiro živil nam. Tako laže načrtujemo kratkoročno in tudi sezonsko porabo pridelkov ter to porabo usklajuje s pridelovalci.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželj
Spletna stran Programa za razvoj podeželja 2014–2020

 

_____________________________________________________________

Digitalizacija namakanje zelenjave

Ukrep Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, Podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.
Višina financiranje projekta: 48.552,00€
Trajanje projekta: 2019 – 2022

Vodilni partner projekta: Sedem čez devet d.o.o.

Partnerji projekta: Čarna d.o.o., Solvera Lynx d.o.o., Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta), Kmetijsko gozdarsko zavod Maribor, BO – MO d.o.o., Marjan Drožina, Zdravko Kerin, Janez Peternelj, Stanko Studen, Anton Vrbnjak

Z namakanjem lahko omilimo posledice suše v kmetijstvu. A tam, kjer je uvedeno namakanje, je kmetijstvo največji porabnik vode. Prekomerno namakanje povzroča spiranje hranil skozi talni profil, prekomerno porabo vode za namakanje, lahko tudi slabšo kakovost pridelkov in slabšo zdravstveno stanje rastlin. Za kakovostno namakanje so potrebne informacije in z digitalizacijo pridelovanja kmetijsko gospodarstvo do njih dostopa preprosto in pravočasno. V projektu bomo razvili sistem, ki na podlagi številnih vhodnih podatkov izračuna količino vode, potrebne za namakanje. Uporabniki bodo dostopali do informacij preko aplikacije, informacije pa bodo lahko delili z ostalimi partnerji.

Cilji

 • Razvoj aplikacije in pripadajočega informacijskega sistema, ki bo kmetom, ki se ukvarjajo z zelenjadarstvom, na podlagi meritev vode v tleh v realnem času, razvojne faze rastline ter vremenske napovedi, podal namakalni nasvet, t.j. svetoval primeren čas namakanja in količino vode potrebne za namakanje,
 • razvoj cenovno ugodne komunikacijske opreme za pošiljanje podatkov iz merilnikov količine vode v tleh,
 • uporaba aplikacije in komunikacijske opreme na partnerskih kmetijskih gospodarstvih,
 • zmanjšanje porabe vode za namakanje,
 • izobraževanje kmetov o pomembnosti strokovno pravilnega namakanja,
 • izboljšati vertikalno povezanost proizvodne verige na relaciji kmet – kupec.

Pričakovani rezultati

 • Kmetje partnerji bodo namakali polja v skladu s potrebami rastlin.
 • Kmetje partnerji se bodo lahko informirano odločali o strategiji namakanja.
 • Kmetje, ki bodo udeleženi v aktivnostih razširjanja rezultatov, se bodo zavedali lastnosti optimalnega namakanja in deficitnega namakanja.
 • Ovrednotene bodo možnosti uporabe omrežij in komunikatorjev z nizko porabo energije na poljih v različnih statičnih regijah.

Spletna stran projekta
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželj
Spletna stran Programa za razvoj podeželja 2014–2020